Επικαιρότητα

Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“EBA”) Κατευθυντήριων Γραμμών και Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 «για τις αγορές κρυπτοστοιχείων» (“Markets in crypto-assets” / ‘MiCA’)

Στις 6 Ιουνίου 2024, η “EBA”, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 «για τις αγορές κρυπτοστοιχείων» (“Markets in crypto-assets” / ‘MiCA’), δημοσίευσε:

  • Κατευθυντήριες γραμμές (“guidelines”) για το ελάχιστο περιεχόμενο των ρυθμίσεων διακυβέρνησης για τους εκδότες σημαντικών μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία (”Asset – Referenced Tokens” (“ARTs”).
  • Τελικό σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (“RTS”) για το ελάχιστο περιεχόμενο των ρυθμίσεων της πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης ρευστότητας όσον αφορά τους εκδότες μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία [αναφορικά με εκδότες σημαντικών μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία (“asset referenced tokens”) και σημαντικών μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος (“e-money tokens”) (“EMTs”)].
  • Τελικό σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (“RTS”) για τις συγκρούσεις συμφερόντων για τους εκδότες ARTs.

 

Κατευθυντήριες γραμμές (“guidelines”)

Τελικό σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (“RTS”)

Τελικό σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (“RTS”)