Επικαιρότητα

Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“EBA”) κειμένων κανονιστικού πλαισίου στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 «για τις αγορές κρυπτοστοιχείων» (“Markets in crypto-assets” / ‘MiCA’)

Στις 13 Ιουνίου 2024, η “EBA”, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 «για τις αγορές κρυπτοστοιχείων» (“Markets in crypto-assets” / ‘MiCA’), δημοσίευσε τα ακόλουθα έξι (6) κείμενα ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών :