Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Δημοσίευση έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’) στα κράτη-μέλη της ΕΕ

Στις 12 Μαΐου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 24σέλιδη έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’) στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης σχετικά με την εν λόγω Οδηγία συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • συνέβαλε στη δημιουργία διαφάνειας και συγκρισιμότητας των τελών στους λογαριασμούς πληρωμών,
  • εξασφάλισε την πρόσβαση των καταναλωτών σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά που προσφέρονται από όλα ή πολλά πιστωτικά ιδρύματα σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, και
  • έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές εντός της ΕΕ να αλλάζουν εύκολα λογαριασμούς στην εγχώρια αγορά, συχνά δωρεάν.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κρίνει σκόπιμη την τροποποίηση της ‘PAD’ στο άμεσο μέλλον.

Έκθεση