Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή της Σύστασης 15 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”

Στις 28 Μαρτίου 2024, η ‘FATF’ δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής της Σύστασης 15 για τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”.

Αρκετά κράτη-μέλη της ‘FATF’ δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρησή τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και πληροφορίες για την Ελλάδα.

Έκθεση