Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Πίνακας κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το δ' τρίμηνο του 2023

Στις 4 Απριλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τον Πίνακα Κινδύνων (Risk Dashboard) για το δ' τρίμηνο του 2023. Η δημοσίευση περιλαμβάνει επίσης τον αντίστοιχο πίνακα κινδύνων σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL Dashboard).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διατηρούν τη ρευστότητα και την κερδοφορία τους σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) να εμφανίζεται αυξημένος ύστερα από αρκετά τρίμηνα. Επίσης, τα ποσοστά κεφαλαιακής επάρκειας παρουσιάζονται υψηλά και βελτιωμένα σε σχέση με το γ' τρίμηνο.

Δημοσίευση της ΕΒΑ