Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Συνοπτική παρουσίαση της ΕΚΤ για το IReF

Στις 3 Απριλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε συνοπτική παρουσίαση σχετικά με το ενοποιημένο πλαίσιο υποβολής αναφορών του Ευρωσυστήματος (Integrated Reporting Framework - IReF).

Μεταξύ άλλων, το εν λόγω κείμενο περιγράφει τον σκοπό, το πεδίο εφαρμογής και τα πλεονεκτήματα του IReF, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια των ευρωπαϊκών αρχών για τη συγχώνευση των δεδομένων (statistical, resolution και prudential) που αφορούν τον τραπεζικό κλάδο.

Ως επόμενα βήματα, εντός του 2025 προγραμματίζεται η έγκριση του σχετικού κανονισμού (IReF Regulation) από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ενώ το IReF αναμένεται να είναι λειτουργικό το 2027.

Δημοσίευση της ΕΚΤ