Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 29 του Νόμου 4557/2018 (Επιτροπή Δικηγόρων)

Στις 8 Απριλίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2171) η υπ’ αριθμ. 1919 οικ. Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη Σύσταση της Επιτροπής Δικηγόρων,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έδρα της,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λειτουργία της,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για το έργο της,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία υποβολής, επεξεργασίας και αξιολόγησης αναφοράς ύποπτης ή ασυνήθους δραστηριότητας ή συναλλαγής,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για το απόρρητο της διαδικασίας υποβολή της αναφοράς μέχρι και την έκδοση της σχετικής απόφασης της επιτροπής που τη διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα ή την αρχειοθετεί,
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον αρμόδιο φορέα προς τον οποίον διαβιβάζονται οι υποβαλλόμενες αναφορές των Δικηγόρων (ήτοι η Αρχή του άρθρου 47 του Νόμου 4557/2018),
  • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις λοιπές αρμοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής, και
  • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ευθύνη των μελών της εν λόγω Επιτροπής.

ΦΕΚ Β’ 2171/8.4.2024