Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημοσίευση Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΒΑ σχετικά με την επανυποβολή ιστορικών δεδομένων

Στις 9 Απριλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε το τελικό κείμενο των Κατευθυντηρίων Γραμμών της σχετικά με την επανυποβολή ιστορικών δεδομένων (resubmission of historical data), σύμφωνα με το πλαίσιο υποβολής αναφορών που έχει αναπτύξει.

Το εν λόγω κείμενο παρουσιάζει μια κοινή προσέγγιση αναφορικά με την επανυποβολή ιστορικών δεδομένων από τα πιστωτικά ιδρύματα προς τις αρμόδιες αρχές και τις αρχές εξυγίανσης, εφόσον προκύπτουν σφάλματα, ανακρίβειες ή άλλες αλλαγές στα δεδομένα που έχουν υποβληθεί, με βάση το πλαίσιο εποπτείας και εξυγίανσης της ΕΒΑ.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές εφαρμόζονται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα της ΕΒΑ, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ