Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημοσίευση κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2024/857 σχετικά με την τυποποιημένη προσέγγιση για τον επιτοκιακό κίνδυνο τραπεζικού χαρτοφυλακίου

Στις 24 Απριλίου 2024, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2024/857 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Με τον νέο Κανονισμό εισάγονται ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που καθορίζουν την τυποποιημένη και την απλουστευμένη τυποποιημένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κινδύνων που προκύπτουν από δυνητικές μεταβολές επιτοκίων που επηρεάζουν τόσο την οικονομική αξία των μετοχών όσο και τα καθαρά έσοδα από τόκους από τις δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών του ιδρύματος (RTS on the IRRBB standardised approach).

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2024/857