Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Επιτροπή της Βασιλείας: Βασικές Αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα

Στις 25 Απριλίου 2024, η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) δημοσίευσε τις αναθεωρημένες Βασικές Αρχές (Core Principles) για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα, κατόπιν σχετικής δημόσιας διαβούλευσης.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνιστούν τα ελάχιστα πρότυπα για ένα αποτελεσματικό κανονιστικό και προληπτικής εποπτείας πλαίσιο για τις τράπεζες και τα τραπεζικά συστήματα. Εφαρμόζονται καθολικά και χρησιμοποιούνται από τους εθνικούς επόπτες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κανονιστικών και εποπτικών πλαισίων. Τέλος, χρησιμοποιούνται και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, ως μέρος του Προγράμματος Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα, με στόχο την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των εποπτικών συστημάτων και πρακτικών στις διάφορες δικαιοδοσίες.

Το αναθεωρημένο πρότυπο των Βασικών Αρχών αποτελεί πλέον μέρος του Πλαισίου της Βασιλείας και έχει άμεση εφαρμογή.

Βασικές Αρχές BCBS