Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημοσίευση κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2024/856 σχετικά με τον καθορισμό των εποπτικών σεναρίων διαταραχών (supervisory shock scenarios)

Στις 24 Απριλίου 2024, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ο κατ΄ ε΄ξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2024/856 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των εποπτικών σεναρίων διαταραχών, των κοινών παραδοχών για την ανάπτυξη υποδειγμάτων και παραμέτρων και του τι συνιστά μεγάλη μείωση.


Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2024/856