Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημοσίευση εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/855 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο

Στις 24 Απριλίου 2024 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/855 για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/451 όσον αφορά τους κανόνες για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο.


Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/855