Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Δημοσίευση της έκθεσης του Enrico Letta με τίτλο «Much More Than A Market»

Στις 18 Απριλίου 2024 δημοσιεύθηκε η έκθεση που επιμελήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Enrico Letta, με τίτλο: “Much More Than A Market”. Σκοπός της έκθεσης είναι η αναλυτική αξιολόγηση της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής στο συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς και η παροχή προτάσεων στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό της και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ο ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός.
Ενδεικτικά, τα κύρια σημεία της έκθεσης για τις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι τα ακόλουθα:

  • η ίδρυση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής για τις κεφαλαιαγορές, στο πρότυπο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ενισχυμένος ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA),
  • η δημιουργία ενός εξειδικευμένου τμήματος των κεφαλαιαγορών (unified IPO gateway) προσαρμοσμένο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
  • η μεγαλύτερη κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων,
  • η απλοποίηση και ενοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εδραίωση μιας ισχυρής ενιαίας αγοράς και τη θωράκιση των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ. Ειδικότερα, προτείνεται η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Δικαίου Επιχειρήσεων που θα λειτουργούσε ως βασικό εργαλείο για τη συνεπή επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς,
  • η μεγαλύτερη συμμετοχή των ΜμΕ, ώστε οι επιχειρήσεις να θεωρούν την ενιαία αγορά ως ευκαιρία και όχι ως εμπόδιο.

To κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: Enrico Letta - Much more than a market