Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τις νέες μορφές απάτης στις πληρωμές και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών

Στις 29 Απριλίου 2024, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 13σέλιδη Γνώμη σχετικά με τις νέες μορφές απάτης στις πληρωμές και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Η εν λόγω Γνώμη, η οποία απευθύνεται προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ), αφορά την υπό διαβούλευση νομοθετική δέσμη για τις πληρωμές (‘PSR’, ‘PSD 3’).

Γνώμη