Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στις θεματικές του κινδύνου αγοράς και αντισυμβαλλομένου

Στις 24 Απριλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) σχετικά με τη μέθοδο αναγνώρισης του κυριότερου παράγοντα κινδύνου για μία θέση και για τον καθορισμό των συνθηκών υπό τις οποίες μια συναλλαγή συνιστά θετική ή αρνητική θέση.

Η εν λόγω διαβούλευση εντάσσεται στο πλαίσιο των εφαρμοστικών μέτρων των αναθεωρημένων διατάξεων του Κανονισμού και της Οδηγίας της Ε.Ε. για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR3/ CRD6).

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ