Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου

Στις 30 Απριλίου 2024, η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί σχεδίου Κατευθυντηρίων Γραμμών αναφορικά με τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου.

Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές περιλαμβάνουν πρακτικές που κρίνονται απαραίτητες για την επίλυση μακροχρόνιων αδυναμιών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, όπως:

α) η πραγματοποίηση πλήρους ελέγχου δέουσας επιμέλειας, τόσο κατά την έναρξη της τραπεζικής σχέσης (initial onboarding), όσο και σε διαρκή βάση,
β) η ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα ανοίγματα σε αντισυμβαλλόμενους,
γ) η μέτρηση, ο έλεγχος και ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, κάνοντας χρήση μιας ευρείας ποικιλίας συμπληρωματικών παραμέτρων, και
δ) η διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου διακυβέρνησης για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 28 Αυγούστου 2024.

Δελτίο τύπου της BCBS