Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Γνώμη της ΕΚΤ επί της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSR’ και ‘PSD 3’)

Στις 6 Μαΐου 2024, η ΕΚΤ δημοσίευσε 44σέλιδη Γνώμη της επί της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSR’ και ‘PSD 3’).

Η εν λόγω Γνώμη, στην οποία περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού και επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοδεύεται από τεχνικό κείμενο εργασίας με τις 12 προτεινόμενες από πλευράς της αλλαγές.

Γνώμη