Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τα εικονικά IBAN (virtual IBAN - vIBAN)

Στις 24 Μαΐου 2024, η ‘EBA’ δημοσίευσε 30σέλιδη έκθεση σχετικά με την έκδοση vIBANs. Η Έκθεση σημειώνει ότι, ελλείψει κοινού ορισμού, εκδίδονται vIBANs με διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς σκοπούς και ότι οι εθνικές αρχές αποκλίνουν ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων.

Η έκθεση της ΕΒΑ εντοπίζει επίσης ζητήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προστασίας των καταναλωτών και των καταθετών, αδειοδότησης, “EU passporting” και ρυθμιστικού αρμπιτράζ, και προχωράει σε συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Έκθεση