Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Ανακοίνωση του «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (‘EDPB’) επί (α) της πρότασης Κανονισμού «σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά δεδομένα» (‘FIDAR’) και (β) της νομοθετικής δέσμης για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSR’ και ‘PSD 3’)

Στις 23 Μαΐου 2024, το ‘EDPB’ εξέδωσε Ανακοίνωση επί (α) της πρότασης Κανονισμού «σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά δεδομένα» (‘FIDAR’) και (β) της νομοθετικής δέσμης για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSR’ και ‘PSD 3’).

Ανακοίνωση