Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Τροποποίηση Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Στις 23 Μαΐου 2024 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπ’ αριθμ. 229/3/10.05.2024 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος για την τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 175/2/29.07.2020 «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση ανοιγμάτων (EBA/GL/2018/06) - Κατάργηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.05.2014 ’’Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων’’ (Β’ 1582)».

Ειδικότερα, στην εν λόγω Απόφαση προβλέπονται, μεταξύ άλλων, διευρυμένες υποχρεώσεις υποβολής εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορών και στοιχείων προς την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την πορεία των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Η ανωτέρω Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΦΕΚ Β’ 2903/23.05.2024