Επικαιρότητα

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών για τους μηχανισμούς επίβλεψης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και τη ρύθμιση των δομών διακυβέρνησης

Στις 5 Ιουλίου 2019, η ‘EBA’ δημοσίευσε έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες αποσκοπούν στην θέσπιση μηχανισμών επίβλεψης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και τη ρύθμιση των δομών διακυβέρνησης, τόσο για τις μονάδες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν (“manufacturers”) προϊόντα λιανικής τραπεζικής (“retail banking products”) όσο και για εκείνες τις μονάδες που προχωρούν στη διανομή (“distributors”) αυτών στους καταναλωτές χρηματοπιστωτικών αγαθών.

Οι ρυθμίσεις αυτές διέπουν, επίσης, τις εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες και τη χάραξη των στρατηγικών, οι οποίες στοχεύουν στο σχεδιασμό, τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά, καθώς και στην τακτική επανεξέταση του «κύκλου ζωής» τους (“life cycle”).

Στην έκθεση αξιολόγησης, για την εκπόνηση της οποίας έγινε χρήση ενός μικρού δείγματος πιστωτικών ιδρυμάτων από 6 κράτη μέλη της ΕΕ, αποτυπώνεται ότι, οι “manufacturers” έχουν προβεί σε σημαντικές αλλαγές, ιδίως όσον αφορά τις εσωτερικές τους διαδικασίες και τη διακυβέρνηση.

Εντούτοις, σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, τα συμφέροντα των πελατών ενδέχεται να μην λαμβάνουν την ίδια προσοχή, όπως τα εμπορικά συμφέροντα των “manufacturers”. Επιπλέον, παρατηρείται διαφορετική κατανόηση του περιεχομένου των κατευθυντήριων γραμμών από τους συμμετέχοντες φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση της έκθεσης αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ‘EBA’ θα αξιολογήσει την εν λόγω έκθεση και θα προβεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο, στην παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων ή/και οδηγιών, για την εναρμόνιση της εφαρμογής των ως άνω κατευθυντήριων γραμμών εντός της ΕΕ.

Έκθεση της EBA