Επικαιρότητα

Αντικείμενο δημοσιοποίησης της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 32 του Νόμου 5026/2023 (ΦΕΚ Α’ 45) και τα προς δημοσίευση στοιχεία αυτής

Στις 9 Μαΐου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3081) η υπ’ αριθμ. 17994 Κοινή Υπουργική Απόφαση, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης («ΔΠΚ») των υπόχρεων πολιτικών προσώπων και των περιφερειαρχών και δημάρχων, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Νόμου 5026/2023.

ΦΕΚ Β’ 3081/9.5.2023