Επικαιρότητα

Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Μάιος 2023)

Στις 11 Μαΐου 2023, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στην οποία εξετάζονται οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2022.

Ειδικότερα, στην έκθεση αυτή, η οποία δημοσιεύεται από την ΤτΕ σε εξαμηνιαία βάση, αξιολογούνται οι εξελίξεις, εντοπίζονται οι κύριοι παράγοντες των συστημικών κινδύνων του εγχώριου τραπεζικού τομέα και των λοιπών κλάδων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύεται η λειτουργία των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών (ήτοι συστημάτων πληρωμών, καρτών πληρωμών, αποθετηρίων τίτλων και κεντρικών αντισυμβαλλομένων).

Στην Ενότητα ΙΙΙ της έκθεσης περιλαμβάνονται οι κυριότερες εξελίξεις σχετικά με τους τραπεζικούς κινδύνους και το βαθμό ανθεκτικότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Στην Ενότητα V της έκθεσης, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι που ανέλαβαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2022 και η ανάλυση τους, καθώς και στοιχεία σχετικά με την φερεγγυότητα τους. Περαιτέρω, στην Ενότητα VI της έκθεσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κυριότερες εξελίξεις σε σχέση με τα συστήματα πληρωμών (TARGET-GR, Διατραπεζικά Συστήματα - ΔΙΑΣ, Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών – ΓΣΑ) και τις κάρτες πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών απάτης (αριθμός, αξία, τύπος συναλλαγής) το 2022.

Τέλος, περιλαμβάνονται ειδικά θέματα για:

  • την αγορά επαγγελματικών ακινήτων και τη σημασία της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα,
  • την εξέλιξη της διάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, καταγράφοντας τις κυριότερες μεταβολές που συντελέστηκαν τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια,
  • μία ειδική κατηγορία μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής που αφορούν τη δανειακή επιβάρυνση και εφαρμόζονται σε επίπεδο δανειολήπτη,
  • τις πρόσφατες αναταράξεις στα τραπεζικά συστήματα των ΗΠΑ και της Ελβετίας που οδήγησαν στη χρεοκοπία τριών περιφερειακών αμερικανικών τραπεζών και στην αναγκαστική εξαγορά της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ελβετίας, και
  • την αναταραχή στις αγορές ενέργειας κατά το 2022, που οδήγησε στην υιοθέτηση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ενός μηχανισμού διόρθωσης της αγοράς για τον περιορισμό των υπερβολικών τιμών του φυσικού αερίου.

Έκθεση