Επικαιρότητα

Προσθήκη στοιχείων της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας που αποθηκεύονται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του Νόμου 4954/2022 (“Gov-GR Wallet”) και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων

Στις 18 Μαΐου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3313) η υπ’ αριθμ. 2418 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό και το αντικείμενο αυτής (ήτοι προσθήκη στοιχείων που αφορούν την Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας),
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για την προσθήκη στοιχείων της κάρτας αναπηρίας στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων της κάρτας αναπηρίας,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις διαλειτουργικότητες,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, και
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 18 Μαΐου 2023).

ΦΕΚ Β’ 3313/18.5.2023