Επικαιρότητα

Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ (Νοέμβριος 2023)

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, η ΤτΕ δημοσίευσε την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στην οποία εξετάζονται οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2023.

Στην έκθεση αυτή, η οποία δημοσιεύεται από την ΤτΕ σε εξαμηνιαία βάση, αξιολογούνται οι εξελίξεις, εντοπίζονται οι κύριοι παράγοντες των συστημικών κινδύνων του εγχώριου τραπεζικού τομέα και των λοιπών κλάδων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύεται η λειτουργία των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών (ήτοι συστημάτων πληρωμών, συστημάτων διακανονισμού τίτλων και κεντρικών αντισυμβαλλομένων).

Στην Ενότητα ΙΙΙ της έκθεσης (σελ. 38-68) περιλαμβάνονται οι κυριότερες εξελίξεις σχετικά με τους τραπεζικούς κινδύνους, ο βαθμός ανθεκτικότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και η διασύνδεσή του με άλλους τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην Ενότητα V της έκθεσης (σελ. 75-79), περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι που ανέλαβαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις το α’ εξάμηνο του 2023 και η ανάλυση τους, καθώς και στοιχεία σχετικά με την φερεγγυότητα τους. Περαιτέρω, στην Ενότητα VI της έκθεσης (σελ. 89-94) περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κυριότερες εξελίξεις σε σχέση με τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (κάρτες πληρωμών, υπηρεσίες μεταφοράς πιστώσεων, υπηρεσίες άμεσων χρεώσεων).

Δελτίο τύπου

Έκθεση