Επικαιρότητα

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167»

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε, στις 8 Νοεμβρίου 2023, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167».

Με το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Γ’ του σχετικού νομοσχεδίου (άρθρα 43 έως 51) προβλέπονται διατάξεις για τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ειδικότερα:

  • με το άρθρο 44 «Πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα δύναται να ορίζει αντιπροσώπους, ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δύνανται να παρέχουν την υπηρεσία πληρωμών της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84) και να εξαργυρώνουν ηλεκτρονικό χρήμα κατά την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218)».
  • με το άρθρο 45 προστίθεται νέα παρ. 1α στο άρθρο 16 ν. 4557/2018, σύμφωνα με την οποία «τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας, κατά την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης, επαληθεύουν τα ετήσια εισοδήματα πελατών: α) που είναι φυσικά πρόσωπα, βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος, και β) που είναι νομικά πρόσωπα, βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εκτός αν ο πελάτης δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος.»
  • με το άρθρο 46 προστίθεται στο άρθρο 62 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), ο ορισμός των «υπηρεσιών άμεσης πληρωμής», ήτοι οι υπηρεσίες πληρωμών που επιτρέπουν τη μεταφορά πίστωσης, κατά το άρθρο 4 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), η οποία μπορεί να εκτελείται σε εικοσιτετράωρη βάση, οποιαδήποτε ημερολογιακή ημέρα του έτους, με άμεσο ή σχεδόν άμεσο διακανονισμό
  • με το άρθρο 47 προστίθεται η παρ. 4 στο άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό, σύμφωνα με την κοινή απόφαση που εκδίδεται βάσει της εξουσιοδότησης της περ. γ) της παρ. 3, να δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής
  • με το άρθρο 48 τροποποιείται η παρ. 1 περί της υποχρέωσης ενημέρωσης του καταναλωτή για τη χρήση καρτών και υπηρεσιών άμεσης πληρωμής και προστίθεται η παρ. 11 στο άρθρο 66 ν. 4446/2016 για την εφαρμογή της υποχρέωσης και για τις υπηρεσίες άμεσης πληρωμής.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00.

Σχέδιο Νόμου