Επικαιρότητα

Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Bank Account Nexus Crosscheck APPplication (συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας) – (ex MyHands 2)

Στις 14 Νοεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 6482) η υπ’ αριθμ. A. 1179 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λειτουργία του Συστήματος,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία ένταξης των υπόχρεων προσώπων (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, χρηματοδοτικά ιδρύματα),
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους μορφότυπους και τη δομή των διαβιβαζομένων στοιχείων,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του Συστήματος,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων και του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτά,
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις λοιπές ρυθμίσεις, και
  • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023).

Η εν λόγω Απόφαση συμπληρώνεται από το Παράρτημα Β’ που περιλαμβάνει τη Δήλωση ένταξης - Αποδοχής εμπιστευτικότητας ή Μεταβολής στοιχείων Υπόχρεου Προσώπου στο Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας – ΒΑΝCAPP.

Το Παράρτημα Α’ της εν λόγω Απόφασης δεν περιλαμβάνεται στη εν λόγω Απόφαση, διότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62Β του Νόμου 4170/2013: «Οι μορφότυποι των αιτούμενων και παραληφθέντων στοιχείων, ο αλγόριθμος αναζήτησης, η διαδικασία διαβίβασης των αιτημάτων και διαμόρφωσης, ταυτοποίησης, καθαρισμού, επεξεργασίας και χορήγησης των δεδομένων δεν δημοσιοποιούνται».

ΦΕΚ Β’ 6482/14.11.2023