Επικαιρότητα

Διαβούλευση της ESMA σχετικά με τους κανόνες για τους εξωτερικούς αξιολογητές Ευρωπαϊκών Πράσινων Ομολόγων

Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έθεσε σε διαβούλευση νέα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) για την καταχώριση και την εποπτεία των εξωτερικών αξιολογητών βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2023/2631 για τα πράσινα ομόλογα (EuGB), ο οποίος επισημαίνουμε ότι τέθηκε σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου 2023 και θα εφαρμοστεί από τις 21 Δεκεμβρίου του 2024. Οι προτάσεις της ESMA αφορούν την τυποποίηση των απαιτήσεων καταχώρισης σε μητρώο και την εποπτεία οντοτήτων που ενδιαφέρονται να γίνουν εξωτερικοί αξιολογητές ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων και αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση αίτησης καταχώρισης από εξωτερικό αξιολογητή.

Ειδικότερα, το τρέχον και πρώτο πακέτο τεχνικών προτύπων της ESMA στο πλαίσιο του EuGBR περιλαμβάνει τα εξής 5 πρότυπα:

  1. κριτήρια που πρέπει να αξιολογούνται κατά το στάδιο της καταχώρισης όσον αφορά τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους αναλυτικούς ανθρώπινους πόρους που εμπλέκονται στην διαδικασία αξιολόγησης- Άρθρο 23(6) ·
  2. κριτήρια για την αξιολόγηση της χρηστής και συνετής διαχείρισης και διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων- Άρθρο 27(2) ·
  3. κριτήρια για την αξιολόγηση των γνώσεων και της πείρας των αναλυτών που εμπλέκονται στην διαδικασία αξιολόγησης από τους ίδιους τους φορείς εξωτερικών αξιολογήσεων- Άρθρο 28(3) ·
  4. κριτήρια που εφαρμόζονται όταν οι εξωτερικοί αξιολογητές αναθέτουν τις δραστηριότητες αξιολόγησής τους σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών - Άρθρο 33(7) ·
  5. τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών στην αίτηση καταχώρισης - Άρθρο 23(7).

 

Η διαβούλευση της ESMA ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2024. Η ESMA κατόπιν εξέτασης των απαντήσεων στην ανωτέρω διαβούλευση πρόκειται να υποβάλει τα τελικά σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 21 Δεκεμβρίου 2024.

 

Διαβούλευση της ESMA