Επικαιρότητα

Ορισμός των αρμοδίων υπηρεσιών και ρύθμιση της διαδικασίας τήρησης και υποβολής δεδομένων πληρωμών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 15Δ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4987/2022)

Στις 26 Μαρτίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1845) η υπ’ αριθμ. Α. 1041 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η διάρθρωση της εν λόγω Απόφασης είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για την αρμόδια διεύθυνση της ΑΑΔΕ που είναι υπεύθυνη για την παραλαβή και διαβίβαση των δεδομένων πληρωμών από τους οικείους παρόχους προς το CESOP,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις αρμόδιες διευθύνσεις της ΑΑΔΕ που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των πληροφοριών του CESOP,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών τήρησης και υποβολής δεδομένων,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις από πλευράς παρόχων υπηρεσιών πληρωμών τήρησης και υποβολής δεδομένων,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής από πλευράς παρόχων υπηρεσιών πληρωμών των δεδομένων,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι από 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής).

ΦΕΚ Β’ 1845/26.3.2024