Επικαιρότητα

Νομοθετική διάταξη για την υπηρεσία e-Gov KYB

Στις 29 Μαρτίου 2024, κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων η υπ’ αριθμ. 115/6 τροπολογία, στο άρθρο 1 της οποίας περιλαμβάνονται διατάξεις για την υπηρεσία e-Gov KYB.

Η εν λόγω τροπολογία έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο Νόμου «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Τροπολογία

Σχέδιο Νόμου