Επικαιρότητα

Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για την ενσωμάτωση παραγόντων ESG στις μεθοδολογίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έθεσε σε διαβούλευση  στις 2 Απριλίου 2024 προτάσεις τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και συγκεκριμένα του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 447/2012 της Επιτροπής και του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (CRAR).

Στόχος των προτάσεων είναι να διασφαλιστεί η καλύτερη ενσωμάτωση παραγόντων ESG στις μεθοδολογίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και η επακόλουθη δημοσιοποίηση στο κοινό, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στη διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Η ESMA θα εξετάσει τις παρατηρήσεις που θα λάβει έως 21 Ιουνίου 2024 σχετικά με την παρούσα διαβούλευση και θα υποβάλει τις τεχνικές συμβουλές της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον Δεκέμβριο του 2024.

Η διαβούλευση της ESMA