Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 5099/2024 - Υπηρεσία e-Gov KYB

Στις 5 Απριλίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 48) ο Νόμος 5099/2024 «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 37 του εν λόγω Νόμου, περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διεκπεραίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας για τα νομικά πρόσωπα (Know Your Business - eGov-KYB).

ΦΕΚ Α’ 48/5.4.2024