Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 5100/2024 - Άδεια διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (“Golden Visa”)

Στις 5 Απριλίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 49) ο Νόμος 5100/2024 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Στο άρθρο 64 του εν λόγω Νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για την άδεια διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία με σχετική τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 100 και της παρ. 49 του άρθρου 176 του Νόμου 5038/2023.

ΦΕΚ Α’ 49/5.4.2024