Επικαιρότητα

Καθορισμός των ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία και την υλοποίηση του Προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω»

Στις 8 Απριλίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2161) η υπ’ αριθμ. 27176 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

 • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό και το αντικείμενο του Προγράμματος,
 • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον Φορέα Υλοποίησης του συγκεκριμένου Προγράμματος (ΔΥΠΑ), 
 • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία συμμετοχής των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών ακινήτων,
 • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον έλεγχο των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών ακινήτων,
 • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία υπαγωγής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα,
 • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις επιλέξιμες δαπάνες,
 • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για την απόδειξη και τον έλεγχο δαπανών,
 • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εκμίσθωση ακινήτου,
 • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εκταμίευση επιδότησης,
 • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία ενστάσεων,
 • στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων, ανάκλησης και ανάκτησης επιδότησης, και
 • στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024).

Η Απόφαση συμπληρώνεται από Παράρτημα με Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου [Merchant Category Codes (MCCs)] που αφορούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

ΦΕΚ Β’ 2161/8.4.2024