Επικαιρότητα

Στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα το δ’ τρίμηνο του 2023

Η ΕΚΤ δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία για τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα το δ’ τρίμηνο του 2023. Η δημοσίευση της ΕΚΤ είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:

  • Γενικά στατιστικά στοιχεία
  • Διάρθρωση ισολογισμού και κερδοφορία
  • Κεφαλαιακή επάρκεια και μόχλευση
  • Ποιότητα στοιχείων ενεργητικού (NPLs)
  • Χρηματοδότηση
  • Ρευστότητα

Δημοσίευση ΕΚΤ

Δελτίο τύπου ΕΚΤ