Επικαιρότητα

Έκδοση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο της ΕΕ της Αναθεωρημένης Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (‘EBPD’)

Tην Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε την Αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (‘EBPD’), η οποία πλέον αναμένεται να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.  Σκοπός της νέας Οδηγίας είναι η επίτευξη ενός πλήρως απαλλαγμένου από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακού δυναμικού έως το 2050 με την προώθηση ανακαινίσεων σε κάθε κράτος μέλος, θέτοντας στόχους και αφήνοντας ευρεία διακριτική ευχέρεια σε αυτά για την επίτευξή τους.

Οι ανακαινίσεις θα αφορο΄ύν ιδίως τα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις, ενώ θα εφαρμόζεται διαφορετική αντιμετώπιση των οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, χωρίς να επιβάλλεται η ανακαίνιση σε μεμονωμένους ιδιοκτήτες κατοικιών. Συγκεκριμένα, αναφροικά με τα οικιστικά κτίρια, τα εθνικά μέτρα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 55 % της μείωσης της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω της ανακαίνισης των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις. Όσον αφορά δε τα μη οικιστικά κτίρια, η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει τη σταδιακή θέσπιση ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης για την ανακαίνιση του 16 % των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις έως το 2030 και του 26 % των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις έως το 2033.

Ανάμεσα στις αλλαγές που εισφέρει η αναθεωρημένη οδηγία, περιλαμβάνονται και  ορισμένες σημαντικές διατάξεις για τον ρόλο των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού της Ευρώπης, όπως:

  • Υποχρέωση τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προωθούν στοχευμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που στεγάζουν ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και τους ιδιοκτήτες κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις με πολλαπλές οικιστικές μονάδες και κτίρια σε αγροτικές περιοχές, καθώς και άλλες ομάδες για τις οποίες η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι δύσκολη.
  • Θέσπιση ενός εθελοντικού πλαισίου/ προτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να στοχεύσουν και να αυξήσουν τον όγκο δανεισμού.
  • Μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σε ολόκληρη την Ένωση που θα διευκολύνει τη χρήση των πιστοποιητικών αυτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και διαχειριστές κτιρίων και για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά τα κτίρια που περιλαμβάνονται στα επενδυτικά και δανειοδοτικά χαρτοφυλάκιά τους.

 

Tα κράτη- μέλη θα έχουν προθεσμία 2 ετών από την δημοσίευσή της για να ενσωματώσουν τη νέα οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Το κείμενο της Αναθεωρημένης Οδηγίας