Επικαιρότητα

Υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Πρότασης Κανονισμού για τις δραστηριότητες αξιολόγησης ESG (ESG ratings)

Στις 24 Απριλίου 2024 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ("ΕΚ") ενέκρινε την Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δραστηριότητες αξιολογήσεων ESG (“ESG Rating Activities”).

Σκοπός του Κανονισμού, ο οποίος θα εφαρμόζεται στις δραστηριότητες αξιολόγησης ESG που παρέχονται από αντίστοιχους παρόχους της ΕΕ, είναι η καθιέρωση κοινής ρυθμιστικής προσέγγισης για την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της ευθύνης, της χρηστής διακυβέρνησης και της ανεξαρτησίας των δραστηριοτήτων αξιολόγησης ESG. Ο Κανονισμός θεσπίζει, συγκεκριμένα, απαιτήσεις διαφάνειας σχετικά με τις αξιολογήσεις ESG και κανόνες σχετικά με την οργάνωση και τη συμπεριφορά των παρόχων αξιολογήσεων ESG- χωρίς να επιδιώκει να εναρμονίσει τις σχετικές μεθοδολογίες τους- οι οποίοι θα αδειοδοτούνται και θα εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (‘ESMA’).

Αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής του, ο Κανονισμός θα καλύπτει κυρίως τους παρόχους αξιολογήσεων ESG (ESG rating agencies). Ειδικά σε ότι αφορά τις αξιολογησεις ESG που εκδίδονται από ρυθμιζόμενες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα (όπως οι τράπεζες), αυτές καλύπτονται μόνο μερικώς από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. Συγκεκριμένα, αποκλείονται, μεταξύ άλλων:

  • οι αξιολογήσεις ESG που εκδίδονται από ρυθμιζόμενες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωτερικούς σκοπούς ή για την παροχή εσωτερικών ή ενδοομιλικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή προϊόντων·
  • οι αξιολογήσεις που εκδίδονται από ρυθμιζόμενες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα και δημοσιεύονται σε τρίτους, αλλά ενσωματώνονται σε προϊόν ή υπηρεσία, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες ρυθμίζονται ήδη από ειδικότερες τομεακές πράξεις της ΕΕ·

 

Ειδικά ως προς τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, υπό την έννοια του Κανονισμού SFDR, προβλέφθηκε ότι σε περιπτώσεις που οι τελευταίοι δημοσιοποιούν αξιολογήσεις ESG στο πλαίσιο των διαφημιστικών ανακοινώσεών τους, οφείλουν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω αξιολογήσεις ESG στον ιστότοπό τους.

Ο Κανονισμός, όπως ψηφίστηκε από το ΕΚ