Επικαιρότητα

Τομεακά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (Sectoral ESRS) και Πρότυπα για Εταιρίες Τρίτων Χωρών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1306 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ (λογιστικής οδηγίας όπως τροποποιήθηκε βάσει της CSRD) όσον αφορά τις προθεσμίες για τον καθορισμό προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας για ορισμένους τομείς και για ορισμένες επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Με την νέα Οδηγία:

  1. αναβάλλεται κατά δύο έτη (έως τον Ιούνιου του 2026) η προθεσμία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που θα περιέχουν τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας τα οποία θα προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, όσον αφορά θέματα βιωσιμότητας και τους τομείς υποβολής στοιχείων που αφορούν ειδικά τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ (Sectoral ESRS). 
  2. αναβάλλεται κατά δύο έτη (έως τον Ιούνιου του 2026) η προθεσμία έκδοσης των προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των €150 εκατ. στην Ένωση και είτε με θυγατρικές στην Ένωση οι οποίες συνιστούν μεγάλες επιχειρήσεις ή μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με τίτλους εισηγμένους προς διαπραγμάτευση στις ρυθμιζόμενες αγορές της Ένωσης είτε με υποκαταστήματα στην Ένωση με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των €40 εκατ. (με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2028).

 

Οδηγία (ΕΕ) 2024/1306